Hvad er soft funding?

Soft funding er en fælles betegnelse for lån og tilskud fra statslige institutioner og private fonde til virksomheder. Modsat investorkapital, er soft funding ikke-udvandende. Det betyder, at pengene er dine penge.

Soft funding er en effektiv måde at minimere de økonomiske risici, der er forbundet med forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier.

En soft funding investering hjælper altså med at accelerer dit projekt, uden at belaste din eksisterende forretning unødigt. Herudover fungerer investeringen som et kvalitetsstempel, der hjælper med til at tiltrække yderligere investeringer.

SoftFunding.dk hjælper simpelt og enkelt personer og virksomheder med at skaffe kapital til innovative idéer.

Softfunding.dk har en vision om at skabe en platform, hvor alle innovative udviklingsprojekter kan få hurtig og nem adgang til soft-money – uanset om man er en ny mindre start-up, eller en mere etableret mellemstor virksomhed.

Vi hjælper dig til soft funding af dit projekt. Vores gennemtestede forløb, guider dig fra din originale idé gennem junglen af støtteordninger, til den skudsikre projektplan, og endeligt til vinder-ansøgningen der sikrer finansiering til dit projekt.

Hvor kommer soft funding fra?

Der findes en myriade af forskellige organisationer som vha. soft funding kan hjælpe dit projekt på vej. Vi har bedst erfaring med følgende programmer, men opdaterer os løbende på funding landskabet i Danmark og Europa:

InnoBooster er det vigtigste danske støtteprogram rettet mod SMVer og deres innovative forretningsideer. Programmet støtter teknologiudvikling i samarbejde med videnleverandører, via rekruttering og andre innovationsaktiviteter.

Kommercielle muligheder: InnoBooster yder støtte til virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces, der øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst.

Støttemulighed: InnoBooster støtter projekter af op til 2 års varighed og med tilskud på mellem 50.000 og 5 millioner kroner. Støtteraten er 33 procent, med mulighed for at opnå en højere effektiv støtterate for projekter, der søger om mindre end 1,5 millioner kroner i støtte.

Krav: Projektansøgninger til InnoBooster skal opfylde følgende krav:

– Nyhedsværdi: Virksomheden skal iværksætte nye udviklingsaktiviteter og resultatet af projektet skal adskille sig klart fra, hvad der i øvrigt findes på markedet i dag.

– Værdiskabelse: Virksomheden skal sandsynliggøre, at den kan opnå en væsentlig konkurrencemæssig fordel og på sigt komme til at tjene penge på løsningen.

– Gennemførelse: Det skal stå klart, hvilke konkrete aktiviteter der skal foregå i projektet, hvilke konkrete resultater virksomheden vil stå med efter projektet, og hvad disse skal bruges til. Desuden skal virksomheden både have et team med de rigtige kompetencer, og de nødvendige økonomiske ressourcer til at gennemføre projektet med succes.

– Økonomisk effektivitet: Projektet skal være budgetteret realistisk og den ønskede investering skal stå mål med den forventede forretningsmæssige gevinst og projektets risiko.

Hvis den ansøgende SMV er mere end 3 år gammel, er det et krav, at virksomheden har en omsætning på 2 mio. kr. i seneste regnskabsår eller har tiltrukket ekstern kapital på mindst 500.000 kr. i samme periode.

Der er løbende ansøgningsfrist.

InnoBooster people er midlertidigt støtteprogram målrettet innovative virksomheder i nød pga. Covid-19

Kommercielle muligheder: InnoBooster People yder støtte til virksomheder, i form af løn tilskud til op til 3 medarbejdere

Støttemulighed: ILøntilskud på op til 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder i 12 måneder til 1-3 fuldtidsansatte.

Krav: Projektansøgninger til InnoBooster skal opfylde følgende krav:

– Nyhedsværdi

– Værdiskabelse

– Gennemførelse

– Økonomisk effektivitet

Og skal være ramt af den nuværende Covid-19 situation.

Der er løbende ansøgningsfrist frem til november.

Grand Solutions-instrumentet tilbyder støtte til samarbejder mellem en eller flere virksomheder og/eller offentlige forskningsinstitutioner, typisk med et mål om at overkomme teknologiske barrierer og udvikle en proces eller et produkt med et kommercielt potentiale samt bidrage til løsningen af samfundsmæssige problemstillinger

Kommercielle muligheder: For den private aktør i Grand Solutions-projekter er der mulighed for styrket markedsposition og øget indtjeningsevne som resultat af medfinansieringen fra fondens side. For forskningsinstitutioner og offentlige parter åbner Innovationsfonden især op for muligheden af publiceringer af forskningsresultater, uddannelse, spin-offs og nye teknologier.

Støttemulighed: Grand Solutions-projekter modtager typisk mellem 5 og 30 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden, som dækker op til 75% af projektets omkostninger.

Krav: De væsentlige vurderingskriterier for Innovationsfondens Grand Solutions-projekter omfatter:

– Marked: Projektideen skal have et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale.

– Teknologi: Der skal være tale om forskning og innovation af høj international standard.

– Entrepreneurship: Ideen skal indebære ledelse og samspil mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner

Der er typisk 2 calls om året.

Den danske EUopSTART-ordning støtter SMV’er, større virksomheder og forskningsinstitutioner i  forberedelsen af projektkonsortier og udarbejdelsen af ansøgninger til EU’s rammeprogram (Horizon 2020 og Horizon Europe) og visse mellemstatslige forskningsprogrammer.

EUopSTART har til formål at intensivere internationaliseringen af dansk forskning og styrke samspillet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder om forskning og innovation.

Kommercielle muligheder: EUopSTART støtter processen omkring forberedelse af en EU-ansøgning – og kan konkret medfinansiere udgifter afholdt under forberedelsen af en EU-ansøgning, såsom medgået tid, rejser og udgifter til konsulenthjælp til ansøgningen.

Støttemulighed: EUopSTART-tilskud til forberedelse af EU-ansøgninger er typisk på 50.000 kr. Koordinatorer i større konsortier kan opnå tilskud på op til 75.000 DKK. Tilskuddets løbetid er maksimalt 1 år.

Krav: Tilskud gives til EUopSTART-ansøgninger, der vedrører projekter, der er til gavn for dansk forskning og innovation, og som gennemføres af offentlige eller private virksomheder og videninstitutioner med hjemsted i Danmark.

EUopSTART skal forelægges bevis for indleveret EU-ansøgning eller invitation til EU-kontraktforhandlinger, for at støtten kan udbetales.

SMV’er, som ønsker at ansøge EUopSTART, skal være mindst et år gamle samt have en omsætning på mindst 1 mio. kr. og/eller have mindst to fuldtidsansatte.

Det er et krav, at der er mindst tre partnere i det projekt, der søges om EUopSTART-tilskud til.

Dette krav gælder dog ikke for visse programmer, herunder SMV-Instrumentet.

EUopSTART-programmet har løbende ansøgning henover kalenderåret.

EUROSTARS-programmet støtter forskningsintensive SMV’er i gennemførelsen af ​​deres egne kommercielt drevne F&U-projekter i internationale konsortier.

I et EUROSTARS-projekt arbejder mindst 2 partnere fra forskellige EUREKA-lande sammen om at udvikle en ny teknologi eller et nyt produkt. Programmet er målrettet mod SMV-drevne projekter med stort markedspotentiale og reelle tekniske barrierer.

Ansøgninger målrettes mod udvikling af innovative produkter, processer eller tjenester med henblik på markedsstart senest 2 år efter projektet.

Kommercielle muligheder: EUROSTARS samfinansierer interne F & U-aktiviteter, der gennemføres af F & U-intensive SMV’er, hvilket fører til hurtigere produktudvikling og forbedret europæisk SMV-konkurrenceevne.

Støtte mulighed: Mens der ikke pålægges nogen formelle begrænsninger for de samlede tilskudsstørrelser, fungerer EUROSTARS som et fælles program, så nationale regler gælder for deltagere fra en given medlemsstat. For eksempel kan danske SMV’er opnå en finansieringssats på mellem 60 og 75 procent med et maksimalt anmodet bidrag til danske partnere i et givet projekt på 300.000 EUR eller i alt 500.000 EUR, hvis mere end en dansk deltager.

Et EUROSTARS-projekt må maksimalt vare 3 år.

Krav: I EUROSTARS skal mindst 2 partnere fra 2 forskellige EUREKA-medlemsstater deltage. Af disse skal mindst 1 være en forskningsintensiv SMV med mindst 10% af sine ansatte eller budget dedikeret til F&U. De forskningsintensive SMV’er skal tage mindst 50 procent af projektbudgettet.

De vigtigste evalueringskriterier i EUROSTARS inkluderer:

– Grundlæggende vurdering: Partnerskab, deltagere og projektstruktur. Kvaliteten af ​​projektplanen og deltagernes muligheder i forhold til deres opgaver.

– Teknologi og innovation: Projektet skal involvere forskning og udvikling og et klart fremskridt inden for teknologi.

  • Marked og konkurrenceevne: Det målrettede marked, projektresultaternes rentabilitet og de forventede konkurrencemæssige fordele for de involverede deltagere.

Ud over ovenstående programmer, kan vi også hjælpe dig med en række andre programmer. Yderligere eksempler er givet nedenfor, men der er flere.

Innofounder støtter iværksætteri og start-ups i den tidlige fase, hvor teknologi, produkt, service og forretningsmodel endnu ikke er færdigudviklet. Programmet forløber over 12 måneder og formidler økonomisk støtte i form af månedligt stipendium og et tilskud samt sparring.

Innoexplorer er et tilskud til ansatte på offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har forskningsresultater med kommercielt potentiale, men som befinder sig på et prækommercielt stadie, og derfor kræver en afklaring eller modning for at blive klogere på om det kan videreudvikles med henblik på kommerciel eller samfundsmæssig udnyttelse.

Fast Track to Innovation (FTI) yder direkte støtte til innovationsprojekter, der er på vej fra demonstrationsfasen til markedsintroduktion. Programmet er målrettet relativt modne nye teknologier, produkter, koncepter, processer og forretningsmodeller, som mangler det sidste skridt inden markedet. Det overordnede mål er at forkorte tiden til markedsintroduktion.

Nordisk Innovation arbejder for at øge nordiske virksomheders konkurrenceevne og innovationskraft. Formålet med Nordisk Innovation er at etablere partnerskaber mellem førende nordiske offentlige og private aktører inden for handel og innovation.

85 % Succesrate

Vi validerer allerede inden vi aktivt går ind i projektet, om idéen har den fornødne nyhedsværdi, og overholder de formelle krav. Det sparer både jer og os tid, og sikrer at når vi sender en ansøgning, så forventer vi også en investering i den anden ende.

+ 200 Mio Funding

Vi søger midler fra DKK 50 tusinde og til DKK 100 Millioner. Intet projekt er for stort eller småt.

+ 1000 Projekter

Som tidligere ansatte i Innovationsfonden har vi gennemgået og vurderet over tusind projekter. Vi har erfaringen med hvad der virker, og hvad der skal forbedres.

+ 20 fageksperter

Vi ved alt om ansøgningsprocessen, men anderkender også at vi ikke kan være fageksperter inden for alle områder. Vi har derfor allieret os med et bagkatalog af mere end 20 fageksperter, som vi kan trække på i alt fra markedsvalidering til trykprøvning af idéer.

© Copyright - SOFT FUNDING ApS SOFT FUNDING ApS - Gl Banegårdsvej 96 - 5500 Middelfart - Email: kontakt@softfunding.dk | RIANSI